Warning: include_once(../frame/page/panels.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.megacreative.cz/www/vseobecne-obchodni-podminky/index.php on line 18

Warning: include_once(): Failed opening '../frame/page/panels.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.megacreative.cz/www/vseobecne-obchodni-podminky/index.php on line 18

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1

Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou Mega Creative s.r.o. Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, IČ: 06201717, DIČ: CZ06201717 (dále jen dodavatel) na straně jedné a objednavatelem na straně druhé.

1.2

Aktuální znění všeobecných smluvních podmínek je veřejně dostupné na internetových stránkách dodavatele www.megacreative.cz/vseobecne-obchodni-podminky/ a dále je možné si je vyžádat v souboru pdf k tištěné podobě mailem na adrese info@megacreative.cz.

2. Předmět smlouvy

2.1

Předmětem smlouvy se rozumí realizace služeb dodavatelem závazně zvolených objednavatelem ve smlouvě zaškrtnutím služby objednavatel závazně objednává dodání této služby dodavatelem.

Předmětem služby Chatbot je:

tvorba chatbota a jeho následné propojení s webem či e-shopem objednavatele. Dodavatel se zavazuje k dodržení termínu nasazení chatbota na web dle dohody ve smlouvě.

Předmětem služby Analýza webu je:

podrobná kontrola a získání informací o zdrojovém kódu www stránky, odhalení většiny závažných chyb webových stránek a jejich výrazné zlepšení kvality díky dalším navazujícím službám. Analýzou prověříme informace v hlavičce stránky, chyby v HTML kódu, sémantiku obsahu, přístupnost a responzivitu celého webu.

3. Obsah služby

3.1

Smlouva o poskytnutí služeb je platně uzavřena, došlo-li k dohodě o jejich podstatných náležitostech a je podepsána oběma smluvními stranami. Objednavatel je ve smlouvě povinen uvést všechny tyto údaje: název firmy, sídlo firmy (místo podnikání) tak, jak je uvedeno v obchodním nebo živnostenském rejstříku, IČ, DIČ (pokud je jeho držitelem), a kontaktní informace jako je telefon a e-mail. Objednavatel je povinen uvést všechny údaje nutné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro uzavření smlouvy, které jsou dodavatelem žádány.

3.2

Je-li objednavatel zastoupen kontaktní osobu, je potřeba ke smlouvě doložit kopii plné moci, smlouvy nebo jiného dokumentu, ze kterého vyplývá její oprávnění zastupovat objednavatele, nebude-li dohodnuto jinak.

3.3

Objednatel nese plnou odpovědnost za obsah informací, které poskytne dodavateli jako podklad pro vytvoření smlouvy. Objednavatel je povinen poskytnout dodavateli správné a úplné informace a údaje, jejichž zveřejněním nedojde k porušení práv třetích osob. Dodavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů, které dle požadavku objednatele zveřejňuje a není povinen zkoumat, zda jsou tímto zveřejněním porušována práva třetích osob. Objednavatel se zavazuje, že za dodavatele uhradí veškeré nároky na náhradu škody, které vůči němu uplatní třetí osoba v důsledku obsahu informací a údajů poskytnutých dodavateli objednavatelem.

4. Podklady pro realizaci služby

4.1

Každá služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a objednavatelem, je specifikovaná v předmětu smlouvy a zpracovává se na základě dat vyplněných ve smlouvě a dodaných podkladů objednavatelem obsahujících kompletní údaje o objednavateli, u nichž objednatel svým podpisem stvrzuje jejich správnost.

4.2

Dodavatel se zavazuje realizovat dodání závazně zvolené služby či služeb objednatelem podle svého nejlepšího uvážení, když bude vycházet z hlavních činností objednatele uvedených ve smlouvě, avšak vyhrazuje si právo při realizaci textu nevyužít veškeré hlavní činnosti uvedené ve smlouvě.

4.3

Součástí realizované služby mohou být loga, obrázky, propagační materiály či jiné grafické materiály objednatele, které mohou být spolu s textem prezentovány na stránkách provozovaných dodavatelem. Tyto další podklady nezbytné pro sjednanou službu jsou předávány současně při uzavírání smlouvy nebo jsou objednatelem dodatečně zasílány v elektronické podobě na email info@megacreative.cz. Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro realizaci služby odpovídá objednavatel.

5. Odmítnutí zveřejnění sjednané služby

5.1

Dodavatel je oprávněn odmítnout poskytnutí smluvených služeb, pokud svým významem, obsahem nebo provedením odporuje obecným etickým zásadám, zájmům dodavatele, nebo je-li v rozporu s platnými právními předpisy. V případě, že důvody odmítnutí zjistí dodavatel až po uzavření smlouvy, je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit s tím, že důvody odstoupení musí písemně sdělit objednavateli.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1

Objednavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a zrušit tak objednanou službu e-mailem z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu nejpozději do pěti pracovních dnů od uzavření smlouvy. Pokud objednatel odstoupí od uzavřené smlouvy později než pátý pracovní den od uzavření smlouvy, je objednavatel povinen uhradit dodavateli celou dohodnutou cenu služby, a to včetně DPH.

6.2

Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud objednavatel neposkytne součinnost dle ustanovení v těchto smluvních podmínkách, nebo neuhradí řádnou fakturu či zálohovou fakturu v termínu splatnosti. Toto své právo je dodavatel oprávněn uplatnit vůči objednateli do 20ti pracovních dnů ode dne, kdy zjistil výše uvedené porušení povinnosti objednavatelem, a to prokazatelně písemnou formou nebo e-mailem.

7. Cena dodání za služby a platební podmínky

7.1

Cena za službu či služby je smlouvě sjednaná v souladu s aktuálním ceníkem dodavatele a je pro obě strany závazná.

7.2

Na formuláři smlouvy je sjednávána cena jak bez DPH, tak s DPH. Objednatel se zavazuje podle platných norem uhradit cenu včetně DPH, a to na základě zálohové faktury či proforma faktury vystavené dodavatelem k tomu účelu, na účet dodavatele uvedený na zálohové faktuře nejpozději v den tam vyznačeného data splatnosti. Pokud není písemně dohodnuto jinak, je splatnost zálohové faktury 14 dnů od jejího vystavení.

7.3

Zálohová faktura, daňový doklad jsou zaslány dodavatelem na e-mailovou adresu objednavatele uvedenou ve smlouvě.

7.4

Úhrada za domluvenou službu či služby je provedena bezhotovostním bankovním převodem. Za úhradu je považován okamžik, kdy je dohodnutá cena připsána na účet dodavatele v plné výši včetně DPH.


Warning: include_once(../frame/footer/footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.megacreative.cz/www/vseobecne-obchodni-podminky/index.php on line 92

Warning: include_once(): Failed opening '../frame/footer/footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.megacreative.cz/www/vseobecne-obchodni-podminky/index.php on line 92